Theformulamagazine Online

DC 5V 12V 24V LED אור דיגיטלי זמן עיכוב 1 דרך הדק ממסר מחזור טיימר עיכוב מתג המעגלים שליטת עיתוי מודול DIY

DC 5V 12V 24V LED אור דיגיטלי זמן עיכוב 1 דרך הדק ממסר מחזור טיימר עיכוב מתג המעגלים שליטת עיתוי מודול DIY.

Sale price : $1.55
Category : שיפוץ בית